ഇത്തവണ 'നോട്ട’ ഇല്ല; പകരം ‘എൻഡ്’ഉണ്ടാകും 

ഇത്തവണ 'നോട്ട’ ഇല്ല; പകരം ‘എൻഡ്’ഉണ്ടാകും 

തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇനി ‘നോട്ട’ ഇല്ല. പകരം , വോട്ടു രേഖപ്പെടുത്താതെ മടങ്ങാൻ അവസരം നൽകുന്ന ‘എൻഡ്’(END) ബട്ടൺ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും.
നിയമസഭാ, ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സ്ഥാനാർഥികളെ ആരെയും താൽപര്യമില്ലെങ്കിൽ അതു രേഖപ്പെടുത്താനായിരുന്നു നോട്ട എന്ന  (NOTA) ബട്ടൺ. തദ്ദേശതിര‍ഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥാനാർഥികളിൽ ആർക്കും വോട്ടുചെയ്യാൻ താൽപര്യമില്ലെങ്കിൽ ആദ്യമേ എൻഡ് ബട്ടൺ അമർത്തി വോട്ടർക്ക് മടങ്ങാം. ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥാനാർഥിക്കു വോട്ടുചെയ്തശേഷം എൻഡ് ബട്ടൺ അമർത്താനും അവസരമുണ്ട്. 
ഒരു ബാലറ്റ് യൂണിറ്റിൽ 15 സ്ഥാനാർഥികളുടെ പേരും ചിഹ്നത്തോടൊപ്പം  ഏറ്റവും താഴെയായി എൻഡ് ബട്ടണും ഉണ്ടാകും. മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോർപറേഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിംഗിൾ പോസ്റ്റ് യന്ത്രങ്ങളിൽ എൻഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ, വോട്ടർ കയ്യിൽ മഷി പുരട്ടിയ ശേഷം വോട്ടു ചെയ്യാതെ മടങ്ങിയാൽ അതു രേഖപ്പെടുത്തും.